top of page

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) określa zasady poufności mające zastosowanie do niniejszej Witryny. Opuszczając tę Witrynę, przeczytaj zasady poufności dotyczące innych odwiedzanych stron. Jeśli nie zgadzasz się z przedstawionymi tu zasadami poufności określonymi w treści Polityki, nie korzystaj z tej Witryny.

Otwieranie i przeglądanie Witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad poufności określonych w Polityce. Zbierane automatycznie informacje nie mają charakteru danych osobowych.
 

Dane osobowe
 

Leśna Otulina dokłada wszelkich starań, aby dane gości były przetwarzane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Magdalena Wojciechowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Leśna Otulina Magdalena Wojciechowska w Warszawie, przy ul. Żaryna 3/18, 02-593 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON  931076867,  NIP 894-228-15-69 (dalej: Administrator, Leśna Otulina).
Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem drogą mailową lub telefoniczną:

Telefon kontaktowy: 600-966-280
E‑mail: oha.magda@gmail.com

 

 1. Państwa dane osobowe zbierane są przez Leśna Otulina w celu prawidłowej obsługi składanych zapytań przychodzących drogą elektroniczną, dokonywania i obsługi składanych rezerwacji, a także realizacji zawartej umowy.

 2. Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych są kolejno 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

 3. Państwa W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach o których mowa w punkcie 2, ich odbiorcami mogą być:

 4. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;

 5. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach wynikających wprost z przepisów powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

 6. inne podmioty, które w ramach stosownych umów podpisanych z Leśna Otulina przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Magdalena Wojciechowska.

 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych.

 8. W związku z realizowanym przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 9. żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy żądanie osoby, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie Administrator może naliczyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

 10. sprostowania danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 11. usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe. Z prawa do bycia zapomnianym można skorzystać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres oha.magda@gmail.com

 12. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; w takim przypadku, Administrator wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

 13. przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, przetwarzane przez Administratora oraz mają prawo Państwo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi,

 14. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, a na Administratorze może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

 15. Przysługujące Państwu prawa można zrealizować poprzez złożenie odpowiednich wniosków/ oświadczeń do Administratora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 niniejszej informacji.

 16. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 17. Dane osobowe gromadzone w celach wymienionych w punkcie 2 nie będą wykorzystywane, jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji względem Państwa.

 18. Leśna Otulina oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

bottom of page